Akademia Młodych Uczonych i Artystów

Do 31 maja można zgłaszać swoje kandydatury do Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Jej członkami mogą zostać osoby do 35. roku życia wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi.

Jednym z głównych celów powołania w 2010 r. Akademii Młodych Uczonych i Artystów było stworzenie wybitnym młodym naukowcom we wrocławskim środowisku akademickim miejsca, w którym będą mieli możliwość niezależnego i samodzielnego  rozwoju.

CZYM JEST AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH I ARTYSTÓW?

•    Akademia Młodych Uczonych  i  Artystów  jest  miejscem interdyscyplinarnej, swobodnej i  żywej   wymiany   intelektualnej   dla   młodych   naukowców   i  artystów   związanych z dolnośląskimi uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi;

•    jest to inicjatywa, którą wyróżnia interdyscyplinarny, międzyuczelniany i elitarny charakter, główną ideą Akademii jest idea jedności wiedzy;

•    działalność Akademii ma wyzwolić potencjał, śmiałość i nieszablonowość młodych umysłów oraz ma kształtować wizerunek Wrocławia jako ambitnego ośrodka akademickiego przyjaznego ludziom młodym;

•    zaproszenie do członkostwa wybitnych przedstawicieli młodego pokolenia naukowców wystosowane przez znamienite postaci polskiej nauki jest jednocześnie zachętą dla najlepszych absolwentów, doktorantów, artystów  i  badaczy,  by  związać  swą przyszłość z Wrocławiem oraz tutejszymi uczelniami i instytutami badawczymi.

FUNKCJONOWANIE AKADEMII

Akademia Młodych Uczonych i Artystów odbywa cykliczne spotkania seminaryjne, organizuje otwarte  wykłady z różnych dziedzin nauki oraz inicjuje i uczestniczy w innowacyjnych projektach popularyzujących naukę i sztukę (np. cykl warsztatów, konferencja i publikacja „Nadmiar i  Brak"; projekt badawczo-edukacyjny  „Gucio", dotyczący różnorodności genetycznej populacji pszczół; projekt „Matma nie gryzie", który miał na celu pokazanie zastosowania matematyki we wszystkich dziedzinach wiedzy i działalności człowieka; pilotażowy projekt „Język maszyn", którego celem  jest wykształcenie umiejętności logicznego myślenia u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów; projekt warsztatów logiczno-krytycznych zarówno dla uczniów, jak  i nauczycieli wrocławskich szkół pt.,,Porządne myślenie"; międzynarodowa konferencja psychiatryczna pt. ,,Moneta o wielu stronach - różne perspektywy chorób psychicznych"; projekt badawczo-edukacyjny łączący filozofię i matematykę „Filomates"; projekt badawczo-edukacyjny dotyczący nasycenia  medialnego sportu  „SMS  -  Saturacja Medialna Sportu"; projekt mający na celu upowszechnienie wiedzy o roli  badań naukowych we współczesnym społeczeństwie, ,,Danio Adventure! Nauka i  Odkrycia"  a także liczne seminaria i konferencje).

Członkowie Akademii tworzą prawdziwie interdyscyplinarne grupy badawcze (np. psychiatria i informatyka, sztuki plastyczne i informatyka, filozofia i matematyka) i prowadzą w swoim gronie projekty naukowe. Obecna na każdym spotkaniu Akademii wielość perspektyw poznawczych jest ucieleśnieniem źródłowych dla nauki idei: jedności wiedzy oraz jedności poznania.

Członkowie Akademii mogą nawiązać współpracę z prywatnymi firmami, które mogą fundować nagrody lub finansować część badań. Miasto udziela zaś wsparcia w poszukiwaniu sponsorów projektów naukowych oraz w realizacji projektów popularyzujących naukę. W przypadku  starań o zewnętrzne   dofinansowanie badań lub przyznanie grantów Kapituła Akademii Młodych Uczonych i Artystów udziela członkom rekomendacji.

KAPITUŁA

Wyboru pierwszych członków Akademii Młodych Uczonych i Artystów w  roku  2010 dokonała Honorowa Kapituła. W ten sposób zapewniono Akademii elitarny charakter, najwyższy poziom i niezależność. Jest to starannie wyselekcjonowane grono cenionych postaci ze świata nauki. Zasiadają w niej: prof. Andrzej Białas, prof. Marek Bojarski, dr Rafał Dutkiewicz, prof. Michał Kleiber, prof. Tadeusz Luty, prof. Maciej Żylicz.
 
JAK APLIKOWAĆ?

Członkami Akademii mogą zostać osoby do 35 roku życia, wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie aktywną współpracą z przedstawicielami rozmaitych dziedzin nauki i sztuki.

Wszystkich zainteresowanych kandydowaniem do Akademii Młodych Uczonych i Artystów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego (www.wca.wroc.pl) oraz na stronie Akademii (akademia.wroc.pl) i przesłanie go na adres amuia@um.wroc.pl. Równolegle prosimy o dostarczenie lub przesłanie oryginału formularza do siedziby Wrocławskiego Centrum Akademickiego (Rynek 13, II p., 50-101 Wrocław). Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2019 r.