Historia Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego


Wydział Lekarsko-Stomatologiczny został powołany Zarządzeniem  31/XIIIR/2000r Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24  maja 2000r i utworzony na bazie dotychczasowego Oddziału Stomatologii  Wydziału Lekarskiego  Swoją działalność Wydział L-S rozpoczął z dniem 1 października 2000r.
 Rada Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego kolejne kadencję wybrała  następujące władze Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:
 Kadencja trwającą od 1.X. 2000r do 31.VIII .2002r
      Dziekan WL-S                             - Prof.dr hab. Marek Ziętek
      Prodziekan ds. Studentów     - Dr n. med. Henryk Kaczkowski
 Kadencja od 1.IX.2002r do 31.VIII.2005r
      Dziekan Wydziału L-S         - prof.dr hab. Marek Ziętek
      Prodziekan ds. Studentów     - dr hab. Tomasz Konopka
 od 15.I.2004r
      Prodziekan ds. Naukowych     -prof.dr hab. Urszula Kaczmarek
 Kadencja od 1.IX.2005r do 31.VIII.2008r
      Dziekan Wydziału L-S         -dr hab. Tomasz Konopka prof. nadzw.
      Prodziekan ds. Naukowych     -prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
      Prodziekan ds. Studentów     -dr hab. Halina Panek, prof. nadzw.
 Kadencja od 1.IX.2008r do 31.VIII.2012r
      Dziekan Wydziału L-S         -dr hab. Beata Kawala prof. nadzw.
      Prodziekan ds. Naukowych           dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko, prof.
 nadzw.
      Prodziekan ds. Studentów     -dr hab. Wiesław Kurlej prof. nadzw.
 Kadencja od 1.IX.2012r do 31.VIII.2016r
      Dziekan Wydziału L-S         -dr hab. Beata Kawala prof. nadzw.
      Prodziekan ds. Naukowych           -dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko, prof.
 nadzw.
      Prodziekan ds. Studentów     -dr hab. Wiesław Kurlej, prof. nadzw.
 
 Na dzień 1 marca 2013r w skład Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego  wchodzą następujące jednostki organizacyjne;
 1.   Katedra Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
 1.1. -Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
 2.   Katedra Protetyki Stomatologicznej
 2.1. Zakład Protetyki Stomatologicznej
 2.2. Zakład Materiałoznawstwa
 3.   Katedra Periodontologii
 3.1. Zakład Periodontologii
 3.2. Zakład Patologii Jamy Ustnej
 4.   Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej
 5.   Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 6.   Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
 6.1. Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
 6.2. Samodzielna Pracownia Wad Rozwojowych Twarzy
 6.3. Samodzielna Pracownia Ortodoncji Dorosłych
 7.   Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej
 8.   Klinika Chirurgii Plastycznej
 9.   Zakład Anatomii Stomatologicznej
 10.  Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów
 11.  Zakład Otolaryngologii
 12.  Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej
 13.  Zakład Chorób Zakaźnych i Hepatologii
 14.  Studium Szkolenia Podyplomowego
 
 
 1.   czerwiec 2003 roku - Wydział Lekarsko-Stomatologiczny otrzymał  akredytację procesu dydaktycznego na kierunku - stomatologia, przyznaną  na okres 5 lat przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Medycznych. PKA  pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku stomatologia. Uczelnia  spełnia wymagania kadrowe i organizacyjne a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku stomatologia.
 2.   27 października 2003 r – decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Wydział Lekarsko-Stomatologiczny uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie stomatologia.
 3.   zarządzeniem nr 14/XIVR/2005 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2005r na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym zostało utworzone Studium Szkolenia Podyplomowego.
 4.   październik 2008 roku - Wydział Lekarsko-Stomatologiczny otrzymał akredytację procesu dydaktycznego na kierunku - stomatologia, przyznaną na okres 5 lat przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Medycznych. PKA pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku stomatologia. Uczelnia spełnia wymagania kadrowe i organizacyjne a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku stomatologia.
 5.   17 grudnia grudnia 2012 r. – decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Wydział Lekarsko-Stomatologiczny uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie stomatologia.
 6.   16 grudnia 2013 r – decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Wydział Lekarsko-Stomatologiczny uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.

 W działalności dydaktycznej główne zadanie spoczywające na władzach
 dziekańskich polegało na dostosowaniu programu nauczania do
 obowiązujących standardów, a także do upraktycznienia zajęć
 dydaktycznych.
 W roku akademickim 2005/06 na Wydziale L-S wprowadzono zajęcia ze
 studentami w języku angielskim. Pierwsi absolwenci ED otrzymali dyplomy
 lekarza dentysty w roku akademickim 2010/2011.
 Wydział L-S prowadzi wymianę zagraniczną studentów w ramach programu
 Sokrates-Erasmus. Studenci stomatologii mają możliwość wyjazdu na studia
 zagraniczne do ośrodków uniwersyteckich Europy (Niemcy, Włochy, Francja)
 Na kierunku lekarsko-dentystycznym na dzień 9.05.2013 r.studiuje
 łącznie 487 studentów w tym; 297 na studiach stacjonarnych, 94 na
 studiach niestacjonarnych oraz 15 cudzoziemców studiujących w języku
 polskim. W ramach English Division studiuje 81 studentów.
 Od roku 2004/2005 absolwenci Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
 otrzymują suplement do dyplomu zawierający przebiegu nauczania w okresie
 trwania studiów.
 Na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym zgodnie z Zarządzeniem nr
 3/XVR/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego, §86 Statutu UMed funkcjonuje
 Rada Naukowa oraz następujące stałe komisje Rady Wydziału;
 –    Komisja Dydaktyczna
 –    Komisja ds. Nagród
 –    Komisja Finansowa
 –    Komisja ds. Oceny Kadry Naukowo-Dydaktycznej
 –    Komisje Konkursowe powołujące na stanowiska
 –    Komisja Nostryfikacyjna
 –    Komisja Restrukturyzacyjna Wydziału L-S.