Praktyki wakacyjne dla Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego

ROK AKADEMICKI 2017/2018
Informacje ogólne
Opiekun Studenckich Praktyk Wakacyjnych :

lek. stom. Andżelika Szymonajtis-Magiera
tel.: 71 784 03 65

e-mail: andzelika.szymonajtis-magiera@umed.wroc.pl

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
Ul .Krakowska 26 Wrocław, II piętro
tel.: 71 784 03 61, faks: 71 784 03 62
Dziekanat pok. 9 ( parter )
tel.: 71 784 06 56

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW W SPRAWIE PRAKTYK - POK. 9

PN.-CZW. 11.00-14.00

PIĄTEK 12.00-14.00

TERMN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO 16.04.2018r.

TERMIN ODBIORU DOKUMENTÓW DO 30.05.2018r.

WYMAGANE DOKUMNENTY

Przed rozpoczęciem praktyki student pobiera ze strony odpowiednie dokumenty (załączniki).

Wykaz załączników:

załącznik nr 2 - wniosek (organizacja praktyki we własnym zakresie)
załącznik nr 1 - porozumienie w sprawie realizacji praktyki (jeśli jest wymagane przez podmiot)
załącznik nr 3 - skierowanie na praktykę(przy porozumieniu) do odbioru osobiście w Dziekanacie pok.9.
załącznik nr 6 - Program praktyki wakacyjnej w roku akademickim 2017/2018:

PRAKTYKI INDYWIDUALNE – organizowane przez studenta do pobrania ZAŁ.C
Dokumenty należy składać w dziekanacie pok. Nr 9 pn.-czw. 11.00-14.00 oraz piątek 12.00-14.00

PRAKTYKI GRUPOWE – organizowane przez uczelnię do pobrania ZAŁ.B
Godziny pracy Dziekanatu dla studentów: pn.-czw. 11.00-14.00 oraz piątek 12.00-14.00

UWAGA!

ZAPISY NA PRAKTYKI GRUPOWE ORGANIZOWANE PRZEZ UCZELNIĘ – TERMIN ZAPISÓW 09.04-10.04.2018r drogą elektroniczną na adres mailowy : andzelika.szymonajtis-magiera@umed.wroc.pl.

Należy przesłać maila o następującej treści - ZAŁ .A

Zgłoszenia nadsyłane przed wyznaczonym terminem nie będą brane pod uwagę.
Kolejność nadesłanych zgłoszeń, będzie decydować o wpisaniu na listę praktyk.

Przesłanie swojej kandydatury jest jednoznaczne z wypełnieniem przyznanego limitu dla WLS.

Praktyki zawodowe studentów Uniwersytetu Medycznego organizowane są przez Uczelnię zgodnie z zarządzenie nr 25/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2017 roku w okresie wakacyjnym w jednostkach opieki zdrowotnej, z którymi Uczelnia podpisała umowy lub porozumienia.

Lista z osobami przyjętymi na praktyki wakacyjne 2018 organizowane przez Uczelnię:
LISTA

 

WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYK

Podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej jest poświadczenie odbycia praktyki obejmujący: termin i miejsce realizacji praktyki, pieczęć jednostki, w której odbywała się praktyka, pieczęć i podpis osoby zaliczającej praktykę oraz wpisy w dzienniku praktyk z potwierdzeniem zrealizowania każdej umiejętności praktycznej ujętej w programie praktyk.
Uprzejmie informujemy, że skierowania na praktyki wydane zostaną tylko studentom posiadającym ważne badania lekarskie i aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną.
W przypadku wątpliwości co do daty ważności wyżej wymienionych badań, możliwe jest sprawdzenie u osoby odpowiedzialnej za dany rok w godzinach urzędowania Dziekanatu.

TERMIN ZALICZENIA PRAKTYK

W celu uzyskania zaliczenia praktyki student składa w Dziekanacie w pok. Nr 9 (w godzinach pracy Dziekanatu) w terminie od 03.09 – 05.10.2018 r :

- program praktyk

- dziennik praktyk

Opiekun praktyk będzie dokonywał zaliczeń praktyki wakacyjnej.

Dzienniczki praktyk będą do odbioru przez starostów poszczególnych grup w terminie późniejszym podanym na stronie.

 

Lista osób przyjętych na praktykę wakacyjna po I roku

Uniwersytecki szpital kliniczny ul . Borowska 213

Odział Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

lipiec

9552

10548

 

sierpień

9813

10722

 

wrzesień

7582

10701

odzial angiologii nadciśnienia tętniczego i diabetologii

 

sierpień po 05.08

9778

119555

10637

10429

 

Chirurgia serca

lipiec

10375