Stypendia

UWAGA !!!
ZMIANA WYSOKOŚCI ŚREDNIEJ W STYPENDIUM REKTORA
W związku z licznymi prośbami studentów o zmianę wysokości średniej ocen uprawniającej do uzyskania stypendium Rektora, za zgodą i na wniosek Prorektora ds. Dydaktyki prof. dr. hab. Piotra Dzięgiela wprowadzono wnioskowaną przez studentów zmianę.
Średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020 wynosi 3.5, natomiast wymagana minimalna liczba punktów nie zmienia się i pozostaje na poziomie 20 pkt, z zastrzeżeniem, że średnia ocen w przyszłym roku akademickim 2020/2021 ulegnie zmianie i będzie wynosiła 4.0.
STUDENCIE, nie czekaj do ostatniej chwili, złóż wniosek wcześniej a unikniesz stania w kolejce :)
Przewodnik po stypendiach dla studentów - począwszy od drugiego roku studiów

 

 

Szanowni Studenci !!!
Uprzejmie informujemy, że nowy regulamin świadczeń dla studentów od roku akademckiego 2019/2020 (stypendia) jest już dostępny, możecie go znaleźć tutaj


Szanowni Studenci !!!

Poniżej znajdziecie informacje o świadczeniach w pigułce

Świadczenia dla pierwszego roku studiów tutaj
Świadczenia dla drugiego roku i wyżej tutaj

Szanowni Studenci!

Poniżej znajdują się NAJWAŻNIEJSZE informacje o poszczególnych świadczeniach dla studentów

Stypendium socjalne
Stypendium Rektora
Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Zapomoga

Stypendium Ministra
Kredyty studenckie


Każdy student może ubiegać się o świadczenia w następujących terminach porządkowych:

1) do dnia 10 października –  należy złożyć wniosek o stypendium socjalne, stypendium dla niepełnosprawnych                    oraz stypendium Rektora,

2) niezwłocznie po zaistnieniu trudnej sytuacji życiowej – wniosek o zapomogę.

STUDENCIE, nie czekaj do ostatniej chwili, złóż wniosek wcześniej a unikniesz stania w kolejce :)

Wszystkie wnioski należy składać we właściwym Dziekanacie.
Wykaz pracowników obsługujących świadczenia dla studentów w poszczególnych Dziekanatach znjaduje się tutaj.

UWAGA!
Student, otrzymujący świadczenia, zobowiązany jest do poinformowania członka KS/OKS o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na przyznane świadczenie, na przykład: zmiana numeru rachunku bankowego, danych osobowych, sytuacji materialnej, składu rodziny. Zmiany należy zgłosić w terminie 14 dni od ich zaistnienia, poprzez złożenie nowego wniosku, uzupełnionego tylko o dane, które uległy zmianie. Skutki niewykonania tego obowiązku obciążają studenta.


Harmonogram posiedzeń Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Posiedzenia Komisji Stypendialnej odbywają się przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10-12 we Wrocławiu.

Data

Godzina

Rodzaj stypendium

Wydział

22.10.2019

09:00

stypendium dla osób niepełnosprawnych

wszystkie

29.10.2019

09:00

stypendium socjalne

WL + WLS

05.11.2019

09:00

stypendium socjalne

WF + WNOZ

12.11.2019

09:00

stypendium Rektora

wszystkie

26.11.2019

09:00

bieżące wnioski stypendialne

wszystkie

 


Infomacje dodatkowe

W przypadku dokumentów przedłożonych w języku obcym, wymagane dokumenty należy dostarczyć również w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 

Każde stypendium jest oddzielnym świadczeniem i nie wyklucza możliwości pobierania innego. Jeśli więc spełniasz wymagane kryteria, możesz otrzymywać wszystkie stypendia równocześnie, jednak pamiętaj, że możesz je pobierać tylko na jednym wskazanym przez Ciebie kierunku.

Gdy ukończyłeś już jeden kierunek studiów i podjąłeś naukę na drugim kierunku studiów, nie możesz ubiegać się o stypendia i zapomogę, chyba że kontynuujesz studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra. Łącznie świadczenia przysługują na okres nie dłuższy niż 6 lat.

Stypendium Ministra

 

Informacja dla Studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ubiegających się o stypendium Ministra na rok akademicki 2018/2019

Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html, oraz na stronie Ministerstwa Zdrowiahttps://www.gov.pl/zdrowie/stypendia-ministra.

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 roku
w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom uprzejmie informuję, że kompletne wnioski (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD) wypełnione starannie, przejrzyście i czytelnie, na odpowiednich formularzach należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  do 21 września 2018 r.
Przy składaniu wniosku student zobowiązany jest złożyć oświadczenie (druk do pobrania w dziekanacie) o wyrażeniu zgody na publikację swoich danych na stronie internetowej.

UWAGA !!!

Wnioski składane przez studentów będą opiniowane na drodze głosowania na posiedzeniu Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego 28 września 2018 r. Wnioski zaopiniowane pozytywnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom, §. 6.1 ust. 4, przekazane będą przez JM Rektora do Ministerstwa Zdrowia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018 roku.

Stypendia realizacowane przez Prezydenta Wrocławia. 
Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2018r.

Szczegóły: pobierz plik