Uwaga Studenci
Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego

Dziekanat dla studentów jest zamknięty w KAŻDY WTOREK

 

 

Termin egzaminu ze Stomatologii Przedkliniczej dla:

- studentów II roku (termin poprawkowy)
- studentów przenoszących się na III rok studiów WL-S

TERMIN - pobierz

Szkolenie BHP 2017

Szkolenie BHP
Szkolenie z zakresu BHP -informacja

 

Terminy realizacji praktyk w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym - rok 2016

AW-Termin realizacji praktyk-1
AW-Termin realizacji praktyk-2

Uwaga Studenci I roku

Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego

Uwaga Studenci III roku

Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego
Egzamin kwalifikacyjny dla kanydatów na studiua WL-S w ramach przenosin

Uwaga Studenci V roku
Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego


 
W trosce o sprawne przygotowanie dyplomów i suplementów do dyplomów oraz ich terminowe wydanie uprzejmie proszę o: (plik do pobrania)

POMOC MATERIALNA !

„Ze względu na planowaną – od 1 października 2014 r. - zmianę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – obecnie trwają pracę nad dostosowaniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu do nowych przepisów.
 
Informacja o terminach składania wniosków o:
1)        stypendium socjalnego;
2)        stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3)        stypendium rektora dla najlepszych studentów;
zostanie podana po dostosowaniu regulaminu Uczelni do nowych przepisów.
 
Późniejszy termin składania wniosków nie będzie skutkował ograniczeniem prawa do utrzymania świadczeń, tj. stypendium zostanie przyznane na okres 9 miesięcy (od 1 października 2014 do 30 czerwca 2015), z wyrównaniem od 1 października 2014 r. „

INFORMACJA O SZKOLENIU BHP I P.POŻ. DLA NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO
 
Każdy nowo przyjęty student powinien zapoznać się z treścią skryptu a następnie zgłosić się do Inspektoratu BHP w celu odbycia egzaminu sprawdzającego. Nowo przyjęci studenci przyjmowani będą w Inspektoracie BHP i P.Poż. przy ul. Pasteura 2 (3 piętro) pokój 302,  od dnia
02.09.2014 roku w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10:00 do 14:00.

Zarządzenie nr 58/XV R/2013
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 5 sierpnia 2013 r.

 
w sprawie wysokości wypłacanych świadczeń przyznawanych w roku akademickim 2013/2014 studentom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów oraz terminie składania wniosków o stypendium
 
Na podstawie art. 66, oraz 179 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 572, ze zm.), oraz §1 ust. 4 i 5, §5 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2013/2014 stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 57/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2013 r. zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od sytuacji materialnej studenta i wynosi: 
 
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta (zł)
 
Wysokość stypendium socjalnego/miesięcznie (zł)
Wysokość stypendium socjalnego
w zwiększonej wysokości/miesięcznie (zł)
 
wartość zwiększenia
łącznie
Od 0 do 450,00
600
200
800
Od 450,01 do 650,00
500
100
600
Od 650,01 do 850,00
300
100
400
 
2. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i wynosi:
 
Stopień niepełnosprawności
Kwota stypendium specjalnego/miesięcznie (zł)
znaczny
400
umiarkowany
200
lekki
100
 
3. Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów – wynosi 550 zł miesięcznie.
4. Wysokość zapomogi ustala Dziekan/Komisja Stypendialna powołana na każdym Wydziale.
5. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej należy składać w dziekanacie w terminie do 9 października 2013 r. 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 

prof. dr hab. Marek Ziętek

Uwaga Studenci V roku
Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego

 
W trosce o sprawne przygotowanie dyplomów i suplementów do dyplomów oraz ich terminowe wydanie uprzejmie proszę o:
 

 OŚWIADCZENIE

 • przedłożenie w nieprzekraczalnym terminie do  31 maja 2014 roku:

- kserokopii (oryginał do wglądu) zaświadczeń o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach, w tym sportowych (na podstawie przesłanych oświadczeń studenta),
-   sześć fotografii o wymiarach 4,5 x 6,5 (zdjęcia wycięte z ramek),
-   60 zł – koszt dyplomu,
- 40 zł – koszt odpisu dyplomu w języku obcym wraz z wnioskiem o wystawienie dokumentu;

 • złożenie po zakończonej letniej sesji egzaminacyjnej kompletu dokumentów, tj.:

- indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta,
- karty obiegowej,
- legitymacji studenckiej (w dniu zdania ostatniego egzaminu następuje utrata statusu studenta).
 
Uprzejmie informuję, że w suplemencie do dyplomu uwzględniony będzie:

 1. Przebieg studiów, w tym obowiązkowe praktyki zawodowe.
 2. Nagrody i wyróżnienia uzyskane w konkursach w trakcie studiowania (wpis wyłącznie na podstawie oświadczenia studenta i terminowo złożonej dokumentacji).
 3. Udział w międzynarodowym programie Erasmus.

Informuję równocześnie, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu**:

 • średnią ocen ze studiów jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen semestralnych określona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku;
 • datą ukończenia studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym jest data zdania ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu;
 • na wniosek absolwenta Uczelnia wydaje za dodatkową opłatą odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z języków obcych: (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski);
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wydawane jest absolwentom w ciągu 14 dni od dnia złożenia dokumentów w Dziekanacie Wydziału L-S;
 • w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów w Dziekanacie, po zdaniu ostatniego wymaganego egzaminu Uczelnia dokonuje wpisu do elektronicznej księgi dyplomów oraz sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami;
 • suplement do dyplomu będzie wydany wraz z oryginałem dyplomu w dniu uroczystego rozdania dyplomów.

*Zarządzenie Nr 28/XV R/2012 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 23.04.2012 roku. w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów absolwentom.
*Uchwała Nr 1130 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2012 r.