Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej - dydaktyka

Nauczanie "Immunologii" studentów:
- II roku Wydziału Farmaceutycznego

14 godzin wykładów
16 godzin seminariów
 

- II roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

25 godzin ćwiczeń  nieklinicznych

- II year English Devision Faculty of Dentistry

25 godzin ćwiczeń nieklinicznych

 

Zajęcia fakultatywne z "Medycyny regeneracyjnej" dla studentów V roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.
Sylabus 2019/2020
 
 

Zasady zaliczenia  przedmiotu Immunologia dla studentów II roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego w roku akademickim 2019/2020:

 1. Do kolokwium zaliczeniowego dopuszczeni są wyłącznie studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia oraz wykonali prezentację.

 2. Kolokwium odbywa się w formie elektronicznej za pomocą portalu www.testportal.pl.

 3. Do zalogowania się do testu konieczne jest posiadanie przez studenta aktywnej uczelnianej skrzynki mailowej (w domenie @student.umed.wroc.pl).  Nie jest możliwe korzystanie z innych adresów mailowych.

 4. Indywidualny link do testu wraz z kodem dostępu zostanie przesłany studentom na uczelniane adresy mailowe przed rozpoczęciem testu. Nie jest konieczne zakładanie kont w portalu www.testportal.pl.

 5. Logowanie studentów do testu będzie możliwe wyłącznie w ustalonym dniu przez 10 minut od godziny rozpoczęcia za pomocą przesłanych wcześniej indywidualnych kodów dostępu. Rozpoczęcie testu po czasie dłuższym niż 10 minut będzie traktowane jako absencja i skutkuje oceną niedostateczną z testu zaliczeniowego.

 6. Każdy student ma możliwość wyłącznie jednokrotnego zalogowania się do testu. Przed rozpoczęciem testu konieczne jest uzupełnienie swoich danych: imię, nazwisko oraz numer indeksu. Zatwierdzenie danych osobowych automatycznie uruchamia test.

 7. Test składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Maksymalny czas odpowiedzi na pojedyncze pytanie to 50 sekund. System automatycznie przechodzi do następnego pytania po danym czasie. Nie ma możliwości powrotu do poprzedniego pytania. Wylogowanie się z systemu, zamknięcie testu lub korzystanie z innych programów/zakładek przeglądarki w trakcie testu jest automatycznie rejestrowane oraz oznacza zakończenie testu. Wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości w przebiegu kolokwium zaliczeniowego skutkuje oceną niedostateczną.

 8. Zaliczenie otrzymują studenci, którzy uzyskają 18 pkt (60%) .

W przypadku pytań dotyczących zaliczenia proszę o kontakt mailowy: iwona.deszcz@umed.wroc.pl

 


 

Rules of Immunology final test for 2nd year English Division students Faculty of Dentistry:

 1. Taking part in the final test is allowed only for students who attended all classes and prepared presentation.

 2. Final test is performed online by www.testportal.pl

 3. Logging into test is possible only for students with active university e-mail inbox (in domain @student.umed.wroc.pl). It is forbidden to use another e-mail adresses.

 4. Individual link to test with access code will be sent to students by university email accounts before final test. It is not necessary to sign in www.testportal.pl account.

 5. Logging into test will be possible only in appointed day for 10 minutes from start time with usage of individual access codes. Starting test after 10 minutes is considered as absence.

 6. Each student is able to log into test only once. After opening test it is necessary to complete all personal data: name, surname and index number. Acceptance of personal data automatically starts test.

 7. Final test consists of 30 single choice questions. Maximum time to answer for single question is 50 seconds. System automatically changes questions after appointed time. There is no possibility to undo the question. Logging out from test, closing test or using another programs/browser tab during test is automatically recorded by system and results in unsatisfactory grade.

 8. 60% correct answers (18 points)  is required to pass the final test.

In case of any questions please do not to hesitate to contact: iwona.deszcz@umed.wroc.pl