Dydaktyka

W Katedrze są prowadzone zajęcia z przedmiotu ortodoncja na IV i V roku studiów oraz na IV i V roku studiów z przedmiotu Ortodoncja w języku angielskim.
 
Cele kształcenia
 
IV rok

 • Przekazanie wiedzy z zakresu metod przeprowadzenia analizy modlów diagnostycznych za pomocą narzędzi pomocniczych z wykorzystaniem wskaźników ortodontycznych.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu metod oceny wieku zębowego oraz kostnego.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu metod analizy zdjęcia bocznego czaszki w zwarciu.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu metod radiologicznej diagnostyki pacjenta ortodontycznego.
 • Wyrobienie umiejętności analizy modelu diagnostycznego.
 • Wyrobienie umiejętności poprawnego wykonania wewnątrz- i zewnątrzustnych zdjęć pacjenta.
 • Wyrobienie umiejętności poprawnego wykonania wycisku diagnostycznego oraz  odlania i opracowania gipsowego modelu diagnostycznego.
 • Wyrobienie umiejętności badania dzieci w okresie przedszkolnym z zakresu zaburzeń zgryzu, dysfunkcji, parafunkcji.
 • Wyrobienie umiejętności badania dzieci w okresie szkolnym z zakresu zaburzeń zgryzu, dysfunkcji, parafunkcji.
 • Wyrobienie umiejętności badania osób dorosłych z zakresu zaburzeń zgryzu, dysfunkcji, parafunkcji.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu rozwoju narządu żucia oraz  norm: estetycznej, morfologicznej, zgryzowej, czynnościowej w poszczególnych etapach rozwoju osobniczego.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu etiologii oraz patogenezy zaburzeń zgryzowych i zębowych.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu etiologii i patogenezy wad rozwojowych w zakresie części twarzowej czaszki.
 • Przekazanie wiedzy dotyczących skutków przedwczesnej utraty zębów mlecznych.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu klasyfikacji i metod diagnostycznych wad zgryzu według normy polskiej i europejskiej.
 • Wyrobienie umiejętności badania dzieci w okresie przedszkolnym zakresu zaburzeń zgryzu, dysfunkcji, parafunkcji.
 • Wyrobienie umiejętności badania dzieci w okresie szkolnym z zakresu zaburzeń zgryzu, dysfunkcji, parafunkcji.

V rok

 • Przekazanie wiedzy z zakresu aparatów stałych cienkołukowych.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu leczenia ekstrakcyjnego.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu leczenia dwuetapowego czynno-czynnościowego.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu leczenia chirurgiczno-ortodontycznego wad zgryzowych i gna tycznych.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu leczenia protetyczno-ortodontycznego i periodontologiczno-ortodontycznego.
 • Przekazanie wiedzy na temat  leczenia wad rozwojowych twarzoczaszki – zespoły wad wrodzonych i rozszczepy.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu leczenia wad dotylnych, doprzednich, pionowych i poprzecznych.
 • Przekazanie wiedzy z profilaktyki ortodontycznej w poszczególnych etapach rozwoju: profilaktyka trójfazowa oraz sekwencyjna.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu aparatów profilaktycznych: płytka przedsionkowa i modyfikacje, tarcze przedsionkowe Krausa, proca bródkowa; aparaty profilaktyczne stosowane w przypadkach rozszczepów.
 • Przekazanie wiedzy z biomechaniki przesunięć zębowych: kontrolowane nachylenia, przemieszczenia w poprzek wyrostka (truzje i tork), translacja, typy zakotwienia.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu leczenia:   aparatem Metzeldera, Baltersa, Holika, aktywatorem Andresena, Twin Block (płyty podwójne), aparatem Klammta, Fränkla, Stockfischa, Karłowskiej. płytką Schwarza i jej modyfikacjami.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu stałych aparatów zewnątrzustnych, stałych aparatów grubołukowych do wad dotylnych i wzmocnienia zakotwienia, stałych aparatów do wad doprzednich i pionowych.