Nostryfikacja dyplomów na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym UMW
Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia
2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia
(Dz. U. poz. 1467).
Zasady przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje zarządzenie nr 44/XVR/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Przed złożeniem dokumentów w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego, proszę zapoznać się z treścią  Regulaminu postępowania nostryfikacyjnego dyplomu ukończenia studiów  wyższych uzyskanych za granicą  będącego załącznikiem do zarządzenia  nr 44/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 r.
DOKUMENTY:
 

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu składa do rady wydziału Lekarsko-Stomatologicznego osobiście lub przez pełnomocnika wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wzór wraz z następującymi załącznikami:

 

 1. apostille (dotyczy dyplomów wydanych przez instytucje działające w systemie edukacji państw będących stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzony w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U.
  z 2005 r. Nr 112, poz. 938, 939) i/lub legalizacja dyplomu dokonana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został uzyskany dyplom, lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne państwa, w którego systemie edukacji działała instytucja, która wydala dyplom;
 2. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie w przypadku działania przez pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnikiem jest adwokat lub radca prawny (tzn. pełnomocnik profesjonalny), to on sam poświadcza pełnomocnictwo.
 3. kopię dyplomu uzyskanego za granicą - oryginał do wglądu;
 4. kopię dokumentów pozwalających ocenić przebieg studiów i efekty kształcenia oraz czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz zaliczonych przedmiotów
  i ocen, indeks lub inny dokument);
 5. dokumenty, o których mowa w pkt. 3 i 4 należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonym lub poświadczonym przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;

 

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości z listą tłumaczy przysięgłych:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2017/2018

 

 1. Postępowanie nostryfikacyjne przeprowadzane jest w trakcie roku akademickiego, kończy się uchwałą Rady Wydziału nie później niż w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne.
 1. Komplet dokumentów należy złożyć w terminie od 1 do 30 września.
 1. Wydziałowa Komisja ds. Nostryfikacji w terminie od 1 października do 30 listopada:
 • dokonuje weryfikacji programu nauczania, efektów kształcenia nadanych uprawnień i czasu trwania studiów na podstawie złożonych dokumentów;
 • przygotowuje projekt uchwały z wykazem różnić programowych;
 • występuje z wnioskiem do Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
  o podjęcie uchwały w sprawie konieczności złożenia przez osobę ubiegającą się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą brakujących egzaminów.
 1. W przypadku stwierdzenia różnic programowych Rada Wydziału podejmuje uchwałę
  o konieczności uzupełnienia przez wnioskodawcę brakujących egzaminów m.in.
  z przedmiotów stomatologicznych, orzecznictwa medycznego obowiązującego
  w Polsce i języka polskiego w określonym terminie.
 1. Uchwała, o której mowa w pkt. 5, zostanie przekazana wnioskodawcy drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.
 1. Kandydaci mogą uczęszczać na zajęcia dydaktyczne, ale bez prawa przyjmowania pacjentów. Formę zaliczenia ustalają kierownicy poszczególnych jednostek, odpowiedzialni za przedmiot, wskazując termin i formę egzaminu oraz osobę, która przeprowadzi egzamin.
 1. Kandydatowi przysługują tylko dwa terminy egzaminów z każdego przedmiotu: pierwszy i poprawkowy.
 1. W terminie do 31 maja kandydaci mają obowiązek złożenia brakujących egzaminów, wykorzystując przysługujące im dwa terminy.
 1. Rada Wydziału w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów potwierdzających wykonanie uchwały, o której mowa w pkt. 5 podejmuje uchwałę w sprawie:

             1) uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz tytułem zawodowym i wydaniem zaświadczenia albo

             2) odmowy uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym.

 1. Od uchwał, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Senatu Uczelni.
 1. Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego pobierana jest opłata
  w wysokości 2695 zł. Opłatę wnosi się po wszczęciu niezależnie od wyniku tego postępowania. Procedura nostryfikacyjna dyplomu kandydata, który nie uiścił opłaty w wyznaczonym terminie, nie zostanie wszczęta, a dokumenty zostaną zwrócone.
 1. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

Bank Zachodni WBK XXXV O/Wrocław
Nr 35 1500 1793 1217 9000 9997 0000