Przeniesienia studentów z innych uczelni

Przeniesienia studentów z innych uczelni

Informujemy, że za zgodą Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wstrzymane są wszystkie przeniesienia na studia polskojęzyczne w trybie stacjonarnym na rok akademicki 2020/2021.

W związku z powyższym prosimy nie przesyłać dokumentów kandydatów ubiegających się o przeniesienia na studia stacjonarne.

Dokumenty na studia niestacjonarne przyjmowane są TYLKO i WYŁĄCZNIE poprzez pocztę tradycyjną, bądź mailową agnieszka.adamska@umed.wroc.pl

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną proszę nie przychodzić osobiście do dziekanatu. Przesłane dokumenty będziemy potwierdzać za zgodność z oryginałem tylko w przypadku wydania pozytywnej decyzji.

Przeniesienia studentów z innych uczelni, w tym zagranicznej - wyciąg z Regulaminu studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2019 r. Regulamin Studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu § 56:

 1. Student innej uczelni, w tym zagranicznej, może ubiegać się o przeniesienie, przy zachowaniu kierunku, formy, poziomu oraz profilu kształcenia, po zaliczeniu co najmniej I roku studiów, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. Przeniesienie może nastąpić tylko od początku nowego roku akademickiego.
 2. Student innej uczelni, w tym zagranicznej, który zamierza przenieść się na Uczelnię zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie właściwego Wydziału, na który ma nastąpić przeniesienie:
  1. wniosek o przeniesienie (do pobrania poniżej załącznik nr 6),
  2. zaświadczenie od Dziekana albo osoby upoważnionej macierzystego Wydziału o braku zobowiązań lub istniejących zobowiązaniach względem Uczelni macierzystej,
  3. kserokopię indeksu lub kart okresowych osiągnięć,
  4. zaświadczenie o średniej ocen z zaliczonych lat studiów, łącznie z praktykami,
  5. zaświadczenie o przebiegu studiów z uwzględnieniem uzyskanych ocen i wykorzystanych punktów ECTS, łącznie z praktykami,
  6. decyzję komisji rekrutacyjnej o przyjęciu na studia w uczelni macierzystej albo inny dokument poświadczający wpis na listę studentów,
  7. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości, oryginały do wglądu
  8. oświadczenie o niekaralności dyscyplinarnej oraz że przeciwko studentowi nie toczy się postępowanie dyscyplinarne, napisane przez studenta
  9. w przypadku uczelni zagranicznych wymagane dokumenty należy również dostarczyć w wersji przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego.
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, przyjmowane są w terminie do 15 sierpnia roku akademickiego, poprzedzającego rok planowanego podjęcia studiów. Dziekan może uwzględnić wnioski złożone po terminie w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 4. Przy rozpatrywaniu wniosków Dziekan bierze pod uwagę między innymi: średnią ocen ze studiów, osiągnięcia naukowe studenta, sytuację losową oraz ilość różnic programowych.
 5. Dziekan może uwzględnić wniosek, o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem:
  1. wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących na Uczelni, którą student opuszcza,
  2. w przypadku przenoszenia w obrębie kierunków studiów lekarski i lekarsko- dentystyczny – wolnych miejsc w odniesieniu do limitu danego roku akademickiego, określonego przez Ministra Zdrowia na Podstawie art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  3. otrzymania nie mniej niż 60 punktów ECTS za zaliczenie każdego roku studiów.
 6. Dziekan wydając decyzję o przeniesieniu określa w niej w szczególności: różnice programowe do wyrównania w ciągu roku akademickiego.
 7. Niezaliczenie różnic programowych w terminie powoduje konieczność powtarzania semestru/roku.
 8. Na wniosek studenta Dziekan Wydziału, może przenieść dotychczasowe osiągnięcia studenta. Do wniosku student powinien dołączyć przebieg studiów wraz z uzyskaną liczbę punktów ECTS oraz program studiów wraz określonymi efektami kształcenia dla poszczególnych przedmiotów.

Dokumenty do pobrania: